ICT trong Giáo dục

Lớp học không biên giới

Mô hình “Lớp học không biên giới” là một lớp học mà ở đó giáo viên có thể tổ chức cho học sinh tham quan, gặp gỡ, giao lưu với các lớp học, giáo viên và chuyên gia trên khắp thế giới thông qua chương trình ... read more