Don't burn

“Đừng đốt vì trong nó đã có lửa”
https://www.youtube.com/watch?v=ZNtQ32exw5Q
Dù bạn có rất bận rộn cũng nên dành 2 giờ để xem bộ phim này, không lãng phí thời gian đâu, thật đấy!

(266 Posts)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *