Lỗi không tải được file từ Google Drive

Đôi khi Google Drive xảy ra lỗi và không thể download file mặc dù bạn vẫn đăng nhập được vào drive. Bạn có thể thoát tất cả các toài khoản google trên trình duyệt và đăng nhập lại hoặc làm như hướng dẫn từ video dưới đây:

Access to doc-0k-74-docs.googleusercontent.com was denied

(268 Posts)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *