Một vài mẹo hay cho cuộc sống

Video kỹ năng với một vài mẹo hay ứng dụng trong cuộc sống:

  • Lọc nước
  • Làm ra lửa
  • Làm muỗng ăn
  • Làm đèn thắp sáng
  • Làm bếp mini
  • Làm chai giữ nhiệt

(266 Posts)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *