Tai nạn ngôn ngữ 2

Vẫn cái tội hay nói lái. Hôm nay facebook có một friend request với nick name dễ thương là: “Lu Lu yêu dấu” .
Chết vì cười mất!

(266 Posts)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *