Tứ cú vô danh v3.1

Ngày nhớ, tháng nhớ, năm nhớ
Bao nhiêu dự định ước mơ
Năm nhớ, tháng nhớ, ngày nhớ
Biết em có đợi có chờ…
.

(268 Posts)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *