Vị trí…!

Vị trí...

Thấy hay mà cứ viết rồi lại xóa. Quyết định cuối cùng là để người xem tự ngẫm…

(268 Posts)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *